Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Hồng Quang - Ứng Hòa - Hà Nội

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, website e-learning, trang thông tin điện tử năm học 2011-2012

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:66/SGD&ĐT-KHCN V/v: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, website e-learning, trang thông tin điện tử năm học 2011-2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012 Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện/TX; ...

Thông báo Khung kế hoạch thời gian năm học 2011 – 2012của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ___________________________ Số:6275 /TB-SGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 7năm 2011 THÔNG BÁO Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011 – 2012 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội _______________________________________ Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ GD&ĐT và công văn số 4378/UBND-VHKG ngày...

Video Đền Hùng năm 2011

Hội khỏe Phù Đổng huyện

Chia sẻ với THCS